NOWY ZAWÓD SZANSĄ NA TRWAŁE ZATRUDNIENIE
Responsive image

O projekcie

Projekt: Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy

Działania: 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty konkursowe

Okres realizacji projektu: 01.06.2018 do: 31.03.2020

Nr projektu: RPPK.07.01.00-18-0068/18

Wartość projektu: 4 730 680,59 zł

Wkład Unii Europejskiej: 4 021 078,50 zł

Celem Projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia 230 uczestników projektu, nabycie aktualnych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, uzyskanie wiedzy z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy ,zdobycie doświadczenia zawodowego przez uczestników zamieszkujących woj. podkarpackie do 31.03.2020 r.

Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. należące co najmniej do jednej z grup: kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej, osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby długotrwale bezrobotne zamieszkujące (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na obszarze woj. Podkarpackiego.

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY kompleksowe wsparcie Uczestników w postaci 6-miesięcznego stażu zawodowego oraz szkolenia zawodowe, udział w doradztwie zawodowym, indywidualne poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, poradnictwo grupowe.


COPYRIGHT